понеділок, 25 червня 2012 р.

Розділ 7 Лінійні діаграми

7.1 Вступ

Даний розділ описує лінійні діаграми (або ж лінійні графіки - line charts), що можуть бути створені з JFreeChart. Створення лінійних графіків можливе через використання інтерфейсу CategoryDataset або інтерфейсу XYDataset.

7.2 Графіки засновані на CategoryDataset
7.2.1 Загальний огляд


Лінійні графіки засновані на CategoryDataset просто з’єднують кожну точку(категорія, значення) даних прямими лініями. В даній секції представлений приклад, що генерує графік, показаний на рисунку 7.1

Рисунок 7.1 – Приклад лінійного графіка.

Повний джерельний код даної демо програми (LineChartDemo1.java) наявний для завантаження разом з JFreeChart Developer Guide.

7.2.2 Набір даних (Dataset)

Першим кроком, як завжди, є створення набору даних. В прикладі для цього використано клас DefaultCategoryDataset:

DefaultCategoryDataset dataset = new DefaultCategoryDataset();
dataset.addValue(212, "Classes", "JDK 1.0");
dataset.addValue(504, "Classes", "JDK 1.1");
dataset.addValue(1520, "Classes", "SDK 1.2");
dataset.addValue(1842, "Classes", "SDK 1.3");
dataset.addValue(2991, "Classes", "SDK 1.4");

Зауважте, що ви можете використовувати будь-яку реалізацію інтерфейсу CategoryDataset для вашого набору даних.

7.2.3 Конструювання діаграми


Метод createLineChart() класу ChartFactory надає зручний шлях створення діаграми. Ось код:

// create the chart...
JFreeChart chart = ChartFactory.createLineChart(
 "Java Standard Class Library", // chart title
 "Release", // domain axis label
 "Class Count", // range axis label
 dataset, // data
 PlotOrientation.VERTICAL, // orientation
 false, // include legend
 true, // tooltips
 false // urls
);


В даному випадку метод створює об’єкт JFreeChart із заголовком (title), без легенди, з відповідними осями, візуалізатором та генератором підказок. Набір даних створений в попередньому пункті.

7.2.4 Модифікація діаграми

Діаграма буде ініціалізована використовуючи налаштування по замовчування для більшості атрибутів. Ви ж, звивайно, можете модифікувати будь-які налаштування і тим самим змінити зовнішній вигляд діаграми. В цьому прикладі, ми модифікуємо діаграму наступним чином:

• Буде додано два підзаголовка до діаграми
• Буде встановлений білий фоновий колір діаграми
• Фоновий колір для самої області графіка (plot) встановимо світло-сірим
• Лінії координатної сітки зробимо білими
• Вісь значень буде модифіковано так, щоб показувала лише цілі числа
• Візуалізатор (renderer) буде модифікований так, щоб здійснив заповнення точок на графіку білим кольором

Перший підзаголовок додається до позиції по замовчуванню (під основним заголовком):

chart.addSubtitle(new TextTitle("Number of Classes By Release"));

Наступний підзаголовок вимагає дещо більше коду. Встановлюємо шрифт та розміщуємо знизу діаграми з вирівнюванням вправо:

TextTitle source = new TextTitle(
 "Source: Java In A Nutshell (4th Edition) "
 + "by David Flanagan (O’Reilly)"
);
source.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 10));
source.setPosition(RectangleEdge.BOTTOM);
source.setHorizontalAlignment(HorizontalAlignment.RIGHT);
chart.addSubtitle(source);

Змінити фоновий колір діаграми просто, тому, що це атрибут класу JFreeChart:

chart.setBackgroundPaint(Color.white);

Для зміни інших атрибутів, ми передусім повинні отримати посилання на об’єкт CategoryPlot:

CategoryPlot plot = (CategoryPlot) chart.getPlot();

Щоб встановити фоновий колір для області побудови графіка і змінити колір ліній сітки:

plot.setBackgroundPaint(Color.lightGray);
plot.setRangeGridlinePaint(Color.white);

Область побудови графіка (plot)  відповідає за малювання даних та осей на діаграмі. Дещо з цієї роботи делеговано візуалізатору (renderer), до якого вим можете доступитися через метод getRenderer(). Візуалізатор містить атрибути, що пов’язані з зовнішнім виглядом елементів даних всередині діаграми:

LineAndShapeRenderer renderer = (LineAndShapeRenderer) plot.getRenderer(); 
renderer.setShapesVisible(true);
renderer.setDrawOutlines(true); 
renderer.setUseFillPaint(true);

Область грофіка (plot) також управляє вісями діаграми. В прикладі, вісь значень модифікується так, щоб показувались лише цілі значення для міток шкали:

// change the auto tick unit selection to integer units only...
NumberAxis rangeAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits());

Існує також багато інших шляхів для модифікації діаграми, які можна знайти в різноманітних прикладах та документації.

7.2.5 Повний код програма

Далі наведений повний джерельний код демонстраційної програми.

 
// -------------------
// LineChartDemo1.java
// -------------------
// (C) Copyright 2002-2005, by Object Refinery Limited.
//
//

package demo;

import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import javax.swing.JPanel;
import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.axis.NumberAxis;
import org.jfree.chart.plot.CategoryPlot;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.chart.renderer.category.LineAndShapeRenderer;
import org.jfree.chart.title.TextTitle;
import org.jfree.data.category.CategoryDataset;
import org.jfree.data.category.DefaultCategoryDataset;
import org.jfree.ui.ApplicationFrame;
import org.jfree.ui.HorizontalAlignment;

import org.jfree.ui.RectangleEdge;
import org.jfree.ui.RefineryUtilities;
/**
* A simple demonstration application showing how to create a line chart using
* data from a {@link CategoryDataset}.
*/
public class LineChartDemo1 extends ApplicationFrame {
/**
* Creates a new demo.
*
* @param title the frame title.
*/
public LineChartDemo1(String title) {
  super(title);
  CategoryDataset dataset = createDataset();
  JFreeChart chart = createChart(dataset);
  ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(chart);
  chartPanel.setPreferredSize(new Dimension(500, 270));
  setContentPane(chartPanel);
}
/**
* Creates a sample dataset.
*
* @return The dataset.
*/
private static CategoryDataset createDataset() {
  DefaultCategoryDataset dataset = new DefaultCategoryDataset();
  dataset.addValue(212, "Classes", "JDK 1.0");
  dataset.addValue(504, "Classes", "JDK 1.1");
  dataset.addValue(1520, "Classes", "SDK 1.2");
  dataset.addValue(1842, "Classes", "SDK 1.3");
  dataset.addValue(2991, "Classes", "SDK 1.4");
  return dataset;
}
/**
* Creates a sample chart.
*
* @param dataset a dataset.
*
* @return The chart.
*/

private static JFreeChart createChart(CategoryDataset dataset) {
  // create the chart...
  JFreeChart chart = ChartFactory.createLineChart(
  "Java Standard Class Library", // chart title
  "Release", // domain axis label
  "Class Count", // range axis label
  dataset, // data
  PlotOrientation.VERTICAL, // orientation
  false, // include legend
  true, // tooltips
  false // urls
);
chart.addSubtitle(new TextTitle("Number of Classes By Release"));
TextTitle source = new TextTitle(
  "Source: Java In A Nutshell (4th Edition) "
  + "by David Flanagan (O’Reilly)"
);
source.setFont(new Font("SansSerif", Font.PLAIN, 10));
source.setPosition(RectangleEdge.BOTTOM);
source.setHorizontalAlignment(HorizontalAlignment.RIGHT);
chart.addSubtitle(source);
chart.setBackgroundPaint(Color.white);
CategoryPlot plot = (CategoryPlot) chart.getPlot();
plot.setBackgroundPaint(Color.lightGray);
plot.setRangeGridlinePaint(Color.white);

// customise the range axis...
NumberAxis rangeAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits());
// customise the renderer...
LineAndShapeRenderer renderer
= (LineAndShapeRenderer) plot.getRenderer();
renderer.setShapesVisible(true);
renderer.setDrawOutlines(true);
renderer.setUseFillPaint(true);
renderer.setFillPaint(Color.white);
return chart;
}
/**
* Creates a panel for the demo (used by SuperDemo.java).
*
* @return A panel.
*/
public static JPanel createDemoPanel() {
  JFreeChart chart = createChart(createDataset());
  return new ChartPanel(chart);
}
/**
* Starting point for the demonstration application.
*
* @param args ignored.
*/
public static void main(String[] args) {
  LineChartDemo1 demo = new LineChartDemo1("Line Chart Demo");
  demo.pack();
  RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(demo);
  demo.setVisible(true);
}
} 
 
 

 7.3 Лінійні діаграми засновані на XYDataset
 
Графіки засновані на XYDataset з’єднують кожну (х,y) точку прямою лінією. В даному розділі представлена показова програма, яка генерує діаграму показану на рисунку 7.2


Рисунок 7.2 – Показова діаграма, що використовує XYPlot

Повний джерельний код (LineChartDemo2.java) доступний для завантаження разом з JFreeChart Developer Guide.

7.3.2 Набір даних 

Для даної діаграми використано XYSeriesCollection (ви можете використовувати будь-яку реалізацію інтерфейсу XYDataset). Даний набір даних створений наступним чином:
 
XYSeries series1 = new XYSeries("First");
series1.add(1.0, 1.0);
series1.add(2.0, 4.0);
series1.add(3.0, 3.0);
series1.add(4.0, 5.0);
series1.add(5.0, 5.0);
series1.add(6.0, 7.0);
series1.add(7.0, 7.0);
series1.add(8.0, 8.0);
XYSeries series2 = new XYSeries("Second");
series2.add(1.0, 5.0);
series2.add(2.0, 7.0);
series2.add(3.0, 6.0);
series2.add(4.0, 8.0);
series2.add(5.0, 4.0);
series2.add(6.0, 4.0);
series2.add(7.0, 2.0);
series2.add(8.0, 1.0);
XYSeries series3 = new XYSeries("Third");
series3.add(3.0, 4.0);
series3.add(4.0, 3.0);
series3.add(5.0, 2.0);
series3.add(6.0, 3.0);
series3.add(7.0, 6.0);
series3.add(8.0, 3.0);
series3.add(9.0, 4.0);
series3.add(10.0, 3.0);
XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
dataset.addSeries(series1);
dataset.addSeries(series2);
dataset.addSeries(series3);
return dataset;

Зауважте, що кожна серія даних (series) має не тільки y-значення, а й х-значення і не залежить від інших серій. Набір даних також може прийняти null для y-значень. Коли в наявності null, об'єднувальна лінія не малюється, результатом є переривчаста лінія серії.

7.3.3 Конструювання діаграми

Метод createXYLineChart() класу ChartFactory надає зручний спосіб створення діаграми:
 
JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart(
"Line Chart Demo 2", // chart title
"X", // x axis label
"Y", // y axis label
dataset, // data
PlotOrientation.VERTICAL,
true, // include legend
true, // tooltips
false // urls
);

Даний метод створює JFreeChart об’єкт з заголовком, легендою та область побудови діаграми з відповідними осями та візуалізатором. Набір даних той же що створений в попередньому пункті. Діаграма створена з легендою та підказками (URL оголошено нечинним – даний атрибут використовується в створенні мап зображень HTML )

7.3.4 Модифікація діаграми

Графік ініціалізований налаштуваннями по замовчуванню для більшості атрибутів. Ви звичайно можете модифікувати будь-які налаштування та змінити зовнішній вигляд вашої діаграми. В даному прикладі, декілька атрибутів модифіковано:

• Фон діаграми
• Фон області побудови діаграми
• Зсув осей
• Колір ліній координатної сітки
• Модифіковано візуалізатор для оформлення точок даних
• Написи на шкалі осі  значень (range axis) змінюємо так, щоб відображалися лише цілі числа

Змінити фон діаграми просто:
 
// set the background color for the chart...
chart.setBackgroundPaint(Color.white);

Зміна ж фону області побудови діаграми, зсуву осей, кольору ліній сітки, вимагає отримання посилання на область побудови (plot). Також необхідне приведення типу до XYPlot, щоб отримати доступ до методів даного типу:

 
// get a reference to the plot for further customisation...
XYPlot plot = (XYPlot) chart.getPlot();
plot.setBackgroundPaint(Color.lightGray);
plot.setAxisOffset(new RectangleInsets(5.0, 5.0, 5.0, 5.0));
plot.setDomainGridlinePaint(Color.white);
plot.setRangeGridlinePaint(Color.white);

Для оформлення точок, модифікуємо візуалізатор
 
XYLineAndShapeRenderer renderer = (XYLineAndShapeRenderer) plot.getRenderer();
renderer.setShapesVisible(true);
renderer.setShapesFilled(true);

Фінальна модифікація – це зміна осі значень (range axis). Та підписи на шкалі (tick units) осі значень:
 
// change the auto tick unit selection to integer units only...
NumberAxis rangeAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits());

Зверніться до джерельного коду та документації для ознайомлення з іншими можливостями по зміні.

7.3.5 Повний код програми
Далі наведено повний код демонстраційної програми:
 
//
// -------------------
// LineChartDemo2.java
// -------------------
// (C) Copyright 2002-2005, by Object Refinery Limited.
//
//
package demo;
import java.awt.Color;
import javax.swing.JPanel;
import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.axis.NumberAxis;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.chart.plot.XYPlot;
import org.jfree.chart.renderer.xy.XYLineAndShapeRenderer;
import org.jfree.data.xy.XYDataset;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;
import org.jfree.ui.ApplicationFrame;
import org.jfree.ui.RectangleInsets;
import org.jfree.ui.RefineryUtilities;
/**
* A simple demonstration application showing how to create a line chart using
* data from an {@link XYDataset}.
* * IMPORTANT NOTE: THIS DEMO IS DOCUMENTED IN THE JFREECHART DEVELOPER GUIDE.
* DO NOT MAKE CHANGES WITHOUT UPDATING THE GUIDE ALSO!!
*/
public class LineChartDemo2 extends ApplicationFrame {
  /**
  * Creates a new demo.
  *
  * @param title the frame title.
  */
  public LineChartDemo2(String title) {
    super(title);
    XYDataset dataset = createDataset();
    JFreeChart chart = createChart(dataset);
    ChartPanel chartPanel = new ChartPanel(chart);
    chartPanel.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(500, 270));
    setContentPane(chartPanel);
  }
  /**
  * Creates a sample dataset.
  *
  * @return a sample dataset.
  */
  private static XYDataset createDataset() {
    XYSeries series1 = new XYSeries("First");
    series1.add(1.0, 1.0);
    series1.add(2.0, 4.0);

    series1.add(3.0, 3.0);
    series1.add(4.0, 5.0);
    series1.add(5.0, 5.0);
    series1.add(6.0, 7.0);
    series1.add(7.0, 7.0);
    series1.add(8.0, 8.0);
    XYSeries series2 = new XYSeries("Second");
    series2.add(1.0, 5.0);
    series2.add(2.0, 7.0);
    series2.add(3.0, 6.0);
    series2.add(4.0, 8.0);
    series2.add(5.0, 4.0);
    series2.add(6.0, 4.0);
    series2.add(7.0, 2.0);
    series2.add(8.0, 1.0);
    XYSeries series3 = new XYSeries("Third");
    series3.add(3.0, 4.0);
    series3.add(4.0, 3.0);
    series3.add(5.0, 2.0);
    series3.add(6.0, 3.0);
    series3.add(7.0, 6.0);
    series3.add(8.0, 3.0);
    series3.add(9.0, 4.0);
    series3.add(10.0, 3.0);
    XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
    dataset.addSeries(series1);
    dataset.addSeries(series2);
    dataset.addSeries(series3);
    return dataset;
  }
  /**
  * Creates a chart.
  *
  * @param dataset the data for the chart.
  *
  * @return a chart.
  */
  private static JFreeChart createChart(XYDataset dataset) {
    // create the chart...
    JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart(
      "Line Chart Demo 2", // chart title
      "X", // x axis label
      "Y", // y axis label
      dataset, // data
      PlotOrientation.VERTICAL,
      true, // include legend
      true, // tooltips
      false // urls
    );
    // NOW DO SOME OPTIONAL CUSTOMISATION OF THE CHART...
    chart.setBackgroundPaint(Color.white);
    // get a reference to the plot for further customisation...
    XYPlot plot = (XYPlot) chart.getPlot();
    plot.setBackgroundPaint(Color.lightGray);
    plot.setAxisOffset(new RectangleInsets(5.0, 5.0, 5.0, 5.0));
    plot.setDomainGridlinePaint(Color.white);
    plot.setRangeGridlinePaint(Color.white);
    XYLineAndShapeRenderer renderer
    = (XYLineAndShapeRenderer) plot.getRenderer();
    renderer.setShapesVisible(true);
    renderer.setShapesFilled(true);
    // change the auto tick unit selection to integer units only...
    NumberAxis rangeAxis = (NumberAxis) plot.getRangeAxis();
    rangeAxis.setStandardTickUnits(NumberAxis.createIntegerTickUnits());
    // OPTIONAL CUSTOMISATION COMPLETED.
    return chart;
  }

  /**
  * Creates a panel for the demo (used by SuperDemo.java).
  *
  * @return A panel.
  */
  public static JPanel createDemoPanel() {
    JFreeChart chart = createChart(createDataset());
    return new ChartPanel(chart);
  }
  /**
  * Starting point for the demonstration application.
  *
  * @param args ignored.
  */
  public static void main(String[] args) {
    LineChartDemo2 demo = new LineChartDemo2("Line Chart Demo 2");
    demo.pack();
    RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(demo);
    demo.setVisible(true);
  }
} The JFreeChart Developer Guide Version 1.0.9

Переклад volodimirg

Розділ 4 Використання JFreeChart


4.1 Загальний огляд

Даний розділ надає інформацію для простого вступу до JFreeChart та орієнтована на нових користувачів JFreeChart.

4.2 Створення вашої першої  діаграми
4.2.1 Загальний огляд

Створення діаграм з JFreeChart – це трьох-кроковий процес. Вам необхідно:
•    Створити набір даних (dataset), що міститиме дані для зображення в діаграмі
•    Створити об’єкт JFreeChart, що буде відповідати за промальовування діаграми
•    Намалювати діаграму на певній поверхні (частіше всього це панель на екрані, хоча і не завжди)
Щоб продемонструвати даний процес, ми для прикладу опишемо програму (First.java) що створює кругову діаграму зображену на рисунку 4.1

Рис. 4.1 ­- Кругова діаграма створена з використанням First.java

Кожен з трьох кроків, разом з джерельним кодом описані в наступних секціях.


4.2.2 Дані

Крок перший вимагає створення набору даних для нашої діаграми. Це може бути просто зроблено, використовуючи DefaultPieDataset клас, наступним чином:

// створюємо набір даних...
DefaultPieDataset dataset = new DefaultPieDataset();
dataset.setValue("Category 1", 43.2);
dataset.setValue("Category 2", 27.9);
dataset.setValue("Category 3", 79.5);

Зазначте, що JFreeChart може створити кругову діаграму використовуючи дані з будь-якого класу, що реалізовує інтерфейс PieDataset. Клас DefaultPieDataset, використаний вище, надає зручну реалізацію даного інтерфейсу, проте ви можете розробити додаткову реаліцію, якщо хочете[Все це подібне до того як клас Swing – JTable отримує дані через інтерфейс TableModel]

4.2.3 Створення кругової діаграми

Другий крок стосується того, як ми представимо набір даних створений в попередній секції. Нам необхідно створити JFreeChart об’єкт, що може намалювати діаграму, використовуючи дані з нашого набору для діаграми. Ми використаємо ChartFactory клас, таким чином:

// створюємо діаграму...
JFreeChart chart = ChartFactory.createPieChart(
"Sample Pie Chart",
dataset,
true, // legend?
true, // tooltips?
false // URLs?
);


Зазначте, як ми передали посилання на набір даних у метод createPieChart. JFreeChart отримав посилання на даний набір даних, тож тепер JFreeChart може отримати дані, при зображенні даграми.

Діаграма, що створюється нами використовує налаштування по замовчуванню для більшості атрибутів. Існує багато шляхів модифікації зовнішнього вигляду діаграми створеної з JFreeChart, проте в даному прикладі ми використаємо стандартний вигляд.

4.2.4 Вивід діаграми
 
Останнім кроком є зображення діаграми де-небудь. JFreeChart доволі гнучка, щодо місць промальовки діаграми, завдяки використаннню класу Graphics2D.

Так давайте зобразимо діаграму у фреймі на екрані. ChartFrame надає відповідний механізм (ChartPanel) для відображення діаграм:

// create and display a frame...
ChartFrame frame = new ChartFrame("Test", chart);
frame.pack();
frame.setVisible(true);

І на цьому все….

4.2.5 Повний код програми

Тут наведена повний текст програми, тож ви можете побачити, які пакети необхідно імпортувати і порядок розташування фрагментів коду поданих в попередніх секціях:

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartFrame;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.data.general.DefaultPieDataset;
public class First {
/**
* The starting point for the demo.
*
* @param args ignored.
*/
public static void main(String[] args) {
 // create a dataset...
 DefaultPieDataset dataset = new DefaultPieDataset();
 dataset.setValue("Category 1", 43.2);
 dataset.setValue("Category 2", 27.9);
 dataset.setValue("Category 3", 79.5);
 // create a chart...
JFreeChart chart = ChartFactory.createPieChart(
 "Sample Pie Chart",
 dataset,
 true, // legend?
 true, // tooltips?
 false // URLs?
);
 // create and display a frame...
 ChartFrame frame = new ChartFrame("First", chart);
 frame.pack();
 frame.setVisible(true);
 }
}


Сподіваємося це переконало вас, що створювати і зображати графіки з JFreeChart нескладно. Звичайно, що тут є ще багато чого для освоєння…


The JFreeChart Developer Guide Version 1.0.9

Переклад volodimirg

пʼятниця, 22 червня 2012 р.

Вкладки Java

За створенням вкладок відповідає клас JTabbedPane. Це контейнер з поміченими вкладками. Кожна вкладка має ім’я і є звичайним контейнером. Щоб додати вкладку до JTabbedPane, просто викличте addTab(мітка_вкладки, екземпляр_контейнера). Зауважте, що хоча одночасно показується одна вкладка, всі інші вкладки також завантажені в пам’ять. Тому, якщо пам’ять для вас є критичним ресурсом, то необхідно вжити відповідних заходів із звільнення пам’яті. Результат виконання TestTabbedPane.java

import javax.swing.*;
 
public class TestTabbedPane {
 
  public static final int FRAME_WIDTH = 350;
  public static final int FRAME_HEIGHT = 200;
 
  public static void main(String[] args) {
    //створюємо вкладку
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setTitle ("Test Tabbed Pane");
    frame.setSize(FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT);
    JTabbedPane tabby = new JTabbedPane();
 
    //створюємо панелі для вкладок
    JPanel panel1= new JPanel();
    JPanel panel2 = new JPanel();   
 
    //додаємо на першу вкладку групу радіокнопок
    ButtonGroup radioGroup=new ButtonGroup();
    panel1.add(new JLabel("Ваш вік?"));
    JRadioButton radioButton;
    panel1.add(radioButton=new JRadioButton("12..18"));
    radioGroup.add(radioButton);
    panel1.add(radioButton=new JRadioButton("19..30"));
    radioGroup.add(radioButton);
    panel1.add(radioButton=new JRadioButton("30..60"));
    radioGroup.add(radioButton);
 
    //на другу панель додаємо просто напис
    panel2.add(new JLabel("Друга вкладка"));
 
    //додаємо панелі у JTabbedPane
    tabby.addTab("Перша", panel1);
    tabby.addTab("Друга", panel2);
 
    // додаємо вкладки у фрейм
    frame.add(tabby);
    frame.setVisible(true);
 
  }
}


Повний варіант книги знаходиться на Вікіпідручнику

середа, 20 червня 2012 р.

Меню в Java

Стандартне меню в java реалізоване в класі JMenu. Меню може містити інші меню у вигляді підменю. Для того щоб розмістити пункти меню в горизонтальну смугу використовується інший клас JMenuBar.

Рядок меню можна розмістити не тільки зверху вікна, але і знизу і посередині.

Таким чином спочатку створюється рядок меню:

JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
Щоб помістити рядок меню у верхню частину фрейму пишеться:
frame.SetJMenuBar(menuBar);
Далі залишається заповнити його відповідними меню. Для цього для кожного меню створюється свій об’єкт:
JMenu fileMenu=new JMenu(“Файл”);
JMenu editMenu=new JMenu(“Редагувати”);
Далі усі основні меню додають до рядка меню:
menuBar.add(fileMenu);
menuBar.add(editMenu);
Аналогічно додємо до меню пункти підменю:
JMenu fileMenu = new JMenu("Файл");
menuBar.add(fileMenu);
JMenuItem openItem = new JMenuItem ("Відкрити");
fileMenu.add(openItem);
Також до пунктів меню можна додати розділювачі:
fileMenu.addSeparator().
До кожного пункту меню можна додати зображення та свій обробник події. Наступна програма демонструє створення меню та роботу з ним. ProgramMenu.java
import java.awt.Event;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.*;
 
public class ProgramMenu {
     public static final int DEFAULT_WIDTH = 300;
     public static final int DEFAULT_HEIGHT = 200;
 
  public static void main(String[] args) {
    //створюємо фрейм
    JFrame frame = new JFrame();
    frame.setSize(DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    //додаємо меню
    frame.add(new Menu(frame));
    frame.setVisible(true);
 
 
  }
}
 
class Menu extends JMenuBar{ 
  public Menu(JFrame frame ){
    //створюємо рядок меню
    JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
    //додаємо рядок меню у фрейм
    frame.setJMenuBar(menuBar);
 
    //Меню "Файл"
    JMenu fileMenu = new JMenu("Файл");
    menuBar.add(fileMenu);
    //додаємо пункти в меню файл
    JMenuItem openItem = new JMenuItem ("Відкрити");
    fileMenu.add(openItem);
    //додаємо розділювач
    fileMenu.addSeparator();
 
 
    JMenuItem saveItem = new JMenuItem ("Зберегти");
    fileMenu.add(saveItem);
 
    //створити меню "закрити" в якому поряд з написом буде зображення
    JMenuItem closeItem = new JMenuItem ("Закрити", new ImageIcon("CloseIcon.jpg"));
    fileMenu.add(closeItem);
    //додаємо обробник подій використавши безіменний внутрішній клас
    closeItem.addActionListener(new ActionListener( ) {
      @Override
      public void actionPerformed(ActionEvent e) { System.exit(0); }
    });
 
 
    // додаємо гарячу клавіші Ctrl-X до пункту "Закрити" 
    closeItem.setMnemonic(KeyEvent.VK_X);
    closeItem.setAccelerator(
        KeyStroke.getKeyStroke(KeyEvent.VK_X, Event.CTRL_MASK));
 
    // меню "Вигляд"
    JMenu viewMenu = new JMenu("Вигляд");
    menuBar.add(viewMenu);
 
    // меню "Допомога"
    JMenu helpMenu = new JMenu("Допомога");
    menuBar.add(helpMenu);
    // можна використати метод add() 
    // для додавання пунктів в меню зразу ж при створенні
    JMenuItem helpItem = helpMenu.add("Довідка");
    JMenuItem aboutItem = helpMenu.add("Про програму");   
  }  
}
Повний варіант книги знаходиться на Вікіпідручнику

вівторок, 19 червня 2012 р.

Кнопки Java

У Swing кнопки реалізовує компонент JButton. Кнопка генерує подію ActionEvent, коли на неї натискають. Щоб обробити цю подію в програмі реєструється відповідний обробник ActionListener, який повинен реалізовувати метод actionPerformed(). Метод actionPerformed отримує в якості аргумента подію, що відбулася. Крім мітки на кнопці може бути розміщене зображення. Клас JButton має відповідний конструктор для задання напису, зображення або обох зразу. Завантаження зображення здійснює зручний у використанні клас ImageIcon. Наступний приклад демонструє створення кнопки із зображенням та обробки події натиснення кнопки.
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
 
public class PictureButton {
 
  public static void main(String[] args) {
   ButtonFrame frame = new ButtonFrame();
   frame.setSize(300, 100);
   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   frame.setVisible(true);
  }
}
 
class ButtonFrame extends JFrame{
 
  JLabel label=new JLabel();
  int i=0;
 
 ButtonFrame(){
  Icon icon = new ImageIcon("icon.gif");
  JButton button = new JButton(icon);
  // додаємо обробник подій, що визначається у внутрішньому класі
  button.addActionListener(new ActionListener( ) {
   public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
     i++;
     label.setText("Натиснуто разів: "+ i);
   } 
  }); 
  //встанолюємо менеджер розташування
  setLayout(new FlowLayout( ));
  add(button);
  add(label);
  }
}
 
Якщо ми не використовуємо панелі, то при розміщенні компонентів напряму у фрейм необхідно встановити менеджер розташування, який керує розміщенням елементів один відносно одного (дивіться розділ про менеджери розташування). JFrame немає менеджера розташування по замовчуванню. У JPanel використовується по замовчуванню FlowLayout. Це найпростіший менеджер, який розміщує компоненти один за одним.
Необхідно зазначити, що при натисненні кнопки чи іншого компонента в джава генерується відповідний рядок «діюча команда» чи по іншому «команда дії» (action command). Це просто рядок (String), що дозволяє ідентифікувати компонент, що надсилає подію. По замовчуванню у JButton діюча команда та ж, що і мітка кнопки.
Щоб отримати діючу команду з події, необхідно викликати метод getActionCommand() для відповідної події. Наступний код визначає чи натиснута клавіша Yes:
public void actionPerformed(ActionEvent e){
if (e.getActionCommand( ).equals("Yes") {
 //the user pressed "Yes"; do something
 ...
}
}

Можна змінити діючу команду викликавши метод кнопки setActionCommand(). Наступний рядок змінює команду на «confirm»:
myButton.setActionCommand("confirm");
Використання для кнопок відмінних від їхніх міток діючих команд дозволяє полегшити інтернаціоналізацію інтерфейсу команд. Тобто переведення інтерфейсу з однієї мови на іншу. Так назви кнопок можуть бути записані у файл, який запросто може модифікуватися і його зміна не призведе до необхідності переписування коду програми. Таким чином перекладом інтерфейсу на іншу мову можуть здійснювати і непрограмісти.
Як і у компонента JLabel, написи у JButton можна задавати за допомогою HTML:
JButton htmlButton = new JButton( "<html>"
    + "В<font size=-1>икористовуємо<font size=+0> "
    + "<br> HTML ");

 Повний варіант книги знаходиться на Вікіпідручнику

Мітки Java

Мітка (JLabel) – це рядок тексту або зображення, що розміщується в компоненті. Це один з найпростіших компонентів графічного інтерфейсу. Вони дозволяють задавати вирівнювання тексту (вправо, зліва, по-центру) в середині компонента та не мають особливих подій, які б асоціювалися з ними. Наступний код демонструє різноманітні способи створення міток.
import javax.swing.Icon;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.SwingConstants;
 
public class Labels {
  public static void main(String[] args) {
   LabelFrame frame = new LabelFrame();
   frame.setSize(150, 200);
   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   frame.setVisible(true);
  }
}
 
class LabelFrame extends JFrame{
  //створюємо панель
  JPanel panel=new JPanel();
 
  LabelFrame(){
   // вирівнювання за замовчуванням (CENTER)
  JLabel label1 = new JLabel("Багато левів, ");
  // вирівнювання вліво
  JLabel label2 = new JLabel("тигрів з тигрицями", SwingConstants.LEFT); 
  // мітка без тексту, вирівнювання за замовчуванням
  JLabel label3 = new JLabel(); 
  // створюємо іконку
  Icon icon = new ImageIcon("icon.gif");
  // створюємо мітку із зображенням
  JLabel label4 = new JLabel(icon); 
  // задаємо текст для label3
  label3.setText("і ведмедів");
  // встановлюємо вирівнювання
  label3.setHorizontalAlignment(SwingConstants.RIGHT);
  //додаємо мітки в панель
  panel.add(label1);
  panel.add(label2);
  panel.add(label3);
  panel.add(label4);
  //додаємо панель у фрейм
  this.add(panel);
  }
}
Константи вирівнювання визначені в інтерфейсі SwingConstants. Щоправда вирівнювання тексту відбувається всередині компоненти Label, тому коли компонента підганяється під розмір вмісту, вирівнювання непомітне. Для зміни кольору і шрифту в класі Component існують методи setFont() та setColor(), які застосовуються не тільки для міток, але й для будь-яких компонентів. В тексті мітки можливе також застосування HTML:
JLabel label=new JLabel ("<html>"+ "S<font size=-2>MALL");

Повний варіант книги знаходиться на Вікіпідручнику

вівторок, 12 червня 2012 р.

Вступ в класи та методи

Класи

Класи – це спеціального виду конструкції, які, дозволяють об’єднати ряд змінних різних типів в одне ціле. Крім власне даних, класи зазвичай включають підпрограми (в термінології java - методи) і можуть включати блоки(сукупність інструкцій між фігурними дужками {}) та інші класи(внутрішні класи). Таким чином утворюються нові типи даних.
Роз’яснення принципів побудови і роботи з класами доволі громіздка тема, тому тут розглянемо лише спрощені основи їх роботи і створення. Детальніше дивіться розділ присвячений класам. Розглянути зараз необхідно через те, що Java повністю об’єктно-орієнтована мова і з класами та пов’язаними з ними методами Ви стикатиметесь на кожному кроці. Зокрема навіть вивід даних System.out.prinln(); - здійснюється за допомогою класу System та методу println().
Для прикладу розглянемо наступну задачу: «Ви фанат збору 1 гривневих монет:). Назбирали їх чимало і хочете купити невеличкий сейф, щоб туди вмістилася ваша вся колекція і вбудувати цей сейф у стіну, щоб його з вашою колекцією не вкрали:). В інтернет-магазині вказані розміри сейфу. Постає питання, який же сейф вибрати? Оскільки сейф не один, то щоб не розраховувати вручну кожного разу об'єм сейфу, Ви захотіли написати відповідну програму.»
І так маємо:
/** 
 * CoinVoume.java
 */
public class CoinVolume {
  public static void main(String[] args) {
  double width1=10, height1=15, depth1=20;
  double width2=15, height2=20, depth2=15;
  double width3=15, height3=25, depth3=15;
 
  int  cointAmount=15000; //кількість монет - непогано зібрав :)
  double coinVolume=2*2*0.1; //приблизний об'єм монети=2*діаметр*товщину
  double safeVolume1;
  double safeVolume2;
  double safeVolume3;
  double totalCoinVol;
 
  totalCoinVol=cointAmount*coinVolume; // заг. об'єм, який займають монети
 
  safeVolume1=width1*height1*depth1; //об'єм першого сейфу
  safeVolume2=width2*height2*depth2; //об'єм другого сейфу
  safeVolume3=width3*height3*depth3; //об'єм третього сейфу
 
 
  System.out.println("Об'єм 1-го сейфу="+safeVolume1);
  System.out.println("Об'єм 2-го сейфу="+safeVolume2);
  System.out.println("Об'єм 3-го сейфу="+safeVolume3);
 
  System.out.println("Загальний об'єм монет="+totalCoinVol);
  }
}

Результат виконання:
Об'єм 1-го сейфу=3000.0
Об'єм 2-го сейфу=4500.0
Об'єм 3-го сейфу=5625.0
Загальний об'єм монет=6000.0 
Як бачимо з трьох не підійшов жоден, потрібен більший. Проте додавання кожного нового сейфу вимагає дописування доволі багатьох інструкції. Потрібно оголошувати три змінні для довжини, ширини та глибини сейфу, також потрібна змінна для об’єму та додавати інструкції обчислення та виводу на екран результатів. Звичайно, можна оцінювати по одному змінюючи значення змінних, але тоді прийдеться кожного разу перекомпільовувати і запускати програму. А якщо ви захочете ще раз оцінити розміри деяких сейфів, прийдеться виконувати роботу ще раз. Ось тут в пригоді і стане нам клас Safe. Зверніть увагу, що назва класу пишеться з великої букви. Рекомендовано давати назви класів з великої. Таким чином дуже просто розрізнити його від інших складових програми, наприклад назву класу від назви змінної, які прийнято називати з маленької букви.
Оголосити найпростіший клас можна так:
class Safe{
  double width;
  double height;
  double depth;
  double safeVolume;
}
Для його оголошення використовується ключове слово class та назва класу, далі іде тіло класу у фігурних дужках {}. Проте, хоч клас існує, ми не можемо так просто його використовувати. Ми повинні спочатку створити екземпляр даного класу (об’єкт). Для цього необхідно написати наступну інструкцію:
Safe mySafe1=new Safe();
де Safe – назва класу, mySafe – назва змінної, яка посилатиметься на наш об'єкт, new Safe() – створює об’єкт(при цьому відбувається виділення пам’яті під об’єкт). Таким чином ми створили перший сейф. Щоб створити другий сейф використовується аналогічна інструкція:
Safe mySafe2=new Safe(); //як бачимо змінилась лише назва змінної
Інколи класи порівнюють з формочкою для випічки печива, а саме печиво – це уже конкретний створений екземпляр (об’єкт). Форма може бути одна, а печива на її основі можна зробити безліч із різною начинкою. Так сама і з класом – це шаблон, а на його основі можемо створити безліч екземплярів даного класу.
Проте як же ми можемо звернутися до змінних об’єкту? Для цього використовується операція «.»(точка), а сама інструкція звернення в такій формі - назваОб’єкту.змінна:
mySelf1.width=10;
Перепишемо нашу програму з використанням класу Safe:
class Safe{
  double width=0;
  double height=0;
  double depth=0;
  double safeVolume=0; //додамо змінну, в якій зберігатиметься об'єм сейфу
}
public class CoinVolume {
  public static void main(String[] args) {
  //створюємо перший сейф
  Safe mySafe1=new Safe();
  //вказуємо його розміри
  mySafe1.width=10;
  mySafe1.height=15;
  mySafe1.depth=20;
  //обчислюємо об'єм сейфу
  mySafe1.safeVolume=mySafe1.width*mySafe1.height*mySafe1.depth;
 
  //аналогічно для другого сейфу
  Safe mySafe2=new Safe();
  mySafe2.width=10;
  mySafe2.height=15;
  mySafe2.depth=20;
  mySafe2.safeVolume=mySafe1.width*mySafe1.height*mySafe1.depth;
 
  //виводимо на консоль об'єми сейфів
  System.out.println("Об'єм 1-го сейфу="+mySafe1.safeVolume);
  System.out.println("Об'єм 2-го сейфу="+mySafe2.safeVolume);
  }
}
Щоб зосередитись на основному, з програми усунено обчислення об’єму монети. Компіляцію програми здійснюємо так же само як і попередню, за назвою класу в якому знаходиться метод main()— javac CoinVolume.java. Клас Safe не обов'язково може бути в одному і тому ж файлі, що і клас CoinVolume.
І так клас ми добавили, проте тепер вона виглядає складнішою ніж попередній варіант. Ситуацію виправити може використання методів.

Методи

Методи в java – це аналог підпрограм, функцій, процедур в інших мовах програмування. За допомогою методів ми виносимо текст повторюваного коду програми окремо в тіло методу, після чого можна викликати даний метод з будь-якого місця програми, безліч разів.
Спрощене оголошення та визначення методу, який ми зараз будемо використовувати, має вигляд:
тип_повернення назва_методу(параметри){

//тіло методу;
інструкція1;
інструкція2;
…..
інструкціяN;
}
Тип_повернення – результат виконання методу, наприклад він може повертати об’єм сейфу, тоді тип_повернення буде double. Якщо метод нічого не повертає, то вказується слово ключове слово void.
Виклик методу здійснює наступна інструкція: назва_методу(параметри). Взагалі в термінології мов програмування для виклику методу використовуються аргументи, а в самому методі – це уже параметри, оскільки передаються лише значення змінних, а не самі змінні. Аргументи та параметри повинні бути одного і того ж типу. Якщо ми передаємо цілочисельне значення, то і параметр повинен бути цілочисельним і т.п. Тобто в методі створюються нові змінні. В деяких мовах, наприклад в С++, як аргумент можна передати посилання на певну змінну, таким чином її можна буде модифікувати в функції через вказівник на дану змінну. В Java в метод передаються лише значення змінних, тому розрізнення аргументів і параметрів менш суттєве і ми там і там використовуватимемо термін «параметр». Об'єкти ж в методи передаються по посиланню. Тобто, при передачі в якості аргументу об'єкта, буде передане посилання на об'єкт, а не створений новий об'єкт.
Повернемось до нашої програми. Повторюваними є присвоювання значень змінним, обчислювання та вивід об’ємів. Тому корисно буде створити два методи safeValue (double width, double height, double depth) та safeVolume (). Перший для присвоєння змінним значень, а другий для обчислення об'єму.
Модифікована програма матиме вигляд:
class Safe{
  double width=10; // поля класу можуть бути ініціалізовані з самого початку
  double height=10;
  double depth=10;
  double safeVolume=0;
 
  // метод присвоєння значень змінним
  void safeValue(double aWidth, double aHeight, double aDepth){
    width=aWidth;
    height=aHeight;
    width=aWidth;
  }
 
  // метод для обчислення об'єму сейфа
  double safeVolume(){
    return width*height*width;
  }
}
public class CoinVolume {
public static void main(String[] args) {
  double width1=10, height1=20, depth1=40;
  Safe mySafe1=new Safe(); //створюємо перший сейф
  Safe mySafe2=new Safe(); //створюємо другий сейф
 
  //задаємо розміри сейфу
  //викликаємо метод safeValue() класу Safe, що ініціалізує поля об'єкту
  mySafe1.safeValue(width1,height1,depth1);
  mySafe2.safeValue(10.0, 15.0, 15.5); //можна і так
 
  //виводимо на екран об'єми сейфів
  //для чого викликаємо метод safeVolume(), який повертає обчислений об'єм кожного сейфу
  System.out.println("Об'єм 1-го сейфу="+mySafe1.safeVolume());
  System.out.println("Об'єм 2-го сейфу="+mySafe2.safeVolume());
  }
}
Як бачимо код програми спростився. Тепер набагато легше модифікувати програму, додаючи нові сейфи. Крім того можна наприклад вивід повідомлення з інформацією про об’єм розмістити метод safeVolume() або в окремий метод, наприклад, printVolume().
Слід зауважити, щодо назв змінних-параметрів. Так для висоти, широти та глибини в методі safeValue() вибрані назви aWidth, aHeight, aDepth. Вони могли б мати назви і просто width, height, depth, але тоді б вони перекрили б доступ до однойменних змінних класу. В такому випадку, щоб звернутися до змінних класу з методу необхідно вживати ключове слово this. Наприклад: this.height=height - тут ми присвоюємо змінній класу this.height одержаний методом параметр height.

Конструктори

Замість методу safeValue(), який в нас заповнює змінні об’єкту значеннями ми можемо створити метод, який буде мати назву таку ж як і клас, тобто Safe(aWidth, aHeight, aDepth). Це дасть нам можливість ще скоротити програму, оскільки при створенні об’єкту ми зможемо зразу ж задавати розміри сейфу.
Safe mySafe1=new Safe(10.0, 15.0, 20.0)
Такі методи носять назву “конструктор класу”. Коли ми писали просто new Safe(); то віртуальна машина використовувала конструктор по замовчуванню без параметрів, який практично нічого корисного для нас не робив. Тепер же ми можемо використовувати новий створений нами конструктор.
Таким чином, новий варіант програми:
class Safe {
  final double width;
  final double height;
  final double depth;
 
  // конструктор
  Safe(double pWidth, double pHeight, double pDepth) {
    width = pWidth;
    height = pHeight;
    depth = pDepth;
  }
 
  // обчислюємо об'єм сейфу
  double getVolume() {
    return width * height * width;
  }
 
}
 
public class CoinsVolume {
  public static void main(String[] args) {
    double width1 = 10, height1 = 20, depth1 = 40;
    Safe safe1 = new Safe(width1, height1, depth1); // створюємо 1-й сейф
    Safe safe2 = new Safe(10.0, 15.0, 20.0); // створюємо 2-й сейф
    Safe safe3 = new Safe(10.3, 15.4, 20.5); // створюємо 3-й сейф
    Safe safe4 = new Safe(20.0, 30.0, 20.0); // створюємо 4-й сейф
 
    printSafeVolume(safe1, 1); // виводимо об'єм 1-го сейфу
    printSafeVolume(safe2, 2);
    printSafeVolume(safe3, 3);
    printSafeVolume(safe4, 4);
  }
 
  // вивід об'єму сейфу
  // safe - сейф
  // number - номер сейфу
  static void printSafeVolume(Safe safe, int number) {
    System.out.println("Об'єм " + number + "-го сейфу=" + safe.getVolume());
  }
 
}
Результат виконання:
Об'єм 1-го сейфу=2000.0
Об'єм 2-го сейфу=1500.0
Об'єм 3-го сейфу=1633.786
Об'єм 4-го сейфу=12000.0 
В наведеному прикладі, щоб обчислити об’єм нового сейфу, нам потрібно додати лише два рядочки тексту (дві інструкції). Щоправда навіть це можна автоматизувати за допомогою використання іншого типу даних – масивів, які будуть розглядатися пізніше. Можна також додати клас Coin, в якому був би метод для обчислення сукупного об’єму різноманітних монет. Ви можете спробувати зробити таку програму зараз. Це буде корисним для засвоєння викладеного матеріалу.
Тема класів та методів значно комплексніша, тому основне, що Ви повинні винести з даного розділу -це розуміння того, як використовуються методи класів. Java надає великий набір уже готових класів та методів, які значно спрощують роботу програміста.

Повний варіант книги знаходиться на Вікіпідручнику